REGULAMIN

REGULAMIN DO POBRANIA

 

 

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju minisiatkówki dwójek

„AMS Mini Volley Cup”

 

 

I. Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodego Siatkarza Opole.

 

II. Cele turnieju:

 

II.A. Cel główny:
1) Popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci z Opola i województwa Opolskiego i innych województw.


II.B. Cele szczegółowe:

 

1)  Podniesienie  poziomu gry w piłkę siatkową u dzieci.

2) Krzewienie sportowej rywalizacji w duchu ,,fair play”.

3) Wyłonienie najlepszych zespołów.

4) Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.

5) Kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

6) Profilaktyka uzależnień.

7) Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci.

8) Integracja środowiska siatkarskiego (zawodników i trenerów) z całej Polski oraz

środowiska lokalnego (kibice).

9) Promocja Miasta Opola na na terenie całego kraju.

 

III. Miejsce turnieju:

Hala sportowa Politechniki Opolskiej  przy ul. Prószkowskiej 76.

 

IV. Termin rozegrania turnieju:

22 maja 2018r godz. 9.00 (odprawa techniczna rozpocznie się o godz. 8.30).

 

V. Uczestnicy:

Turniej przeznaczony jest dla chłopców z rocznika 2007 i młodszych.

 

V.A. Zespoły:

 

Każdy klub może zgłosić maksymalnie 2 drużyny + ewentualnie jedna rezerwowa w wypadku rezygnacji jednego z nominalnych zespołów tego samego klubu. Jeden zespół może liczyć maksymalnie 2 zawodników + 1 zawodnik rezerwowy).

 

V.B. Ilość miejsc:

 

Limit zespołów, które mogą wziąć udział w turnieju to maksymalnie 24 drużyny. Zespoły zgłoszone po przekroczeniu limitu trafiają na listę rezerwową o czym są informowane przed uiszczeniem opłaty. O udziale w turnieju decyduje kolejność zapisów. W przypadku nie uiszczenia opłaty do dnia 10.05.2018 r. przez zespół zgłoszony w ramach limitu 24 drużyn, jego miejsce zajmuje pierwszy zespół z listy rezerwowej.

 

VI. Rozgrywki:

 

VI.A. Przepisy sportowo-organizacyjne:

 

1) Rozgrywki odbywać się będą zgodnie z oficjalnymi przepisami Minisiatkówki PZPS.

2) Rozgrywki piłką Molten rozmiar 4.

3) Boisko o wymiarach 4,5x5m.

4) Rozgrywki będą odbywać się jednocześnie na 6 boiskach.

4) Siatka na wysokości 200cm.

5) W każdym zespole może grać dwóch zawodników nominalnych oraz jeden zawodnik rezerwowy.

6) Mecze będą rozgrywane w formie jednego seta do 21 punktów.

7) Dozwolone rodzaje zagrywki: sposobem oburącz górnym, jednorącz sposobem dolnym i górnym. Przy zagrywce obowiązuje zasada rotacji.

 

VI.B. System rozgrywek:

 

Rozgrywki podzielone są na dwie fazy:

 

Faza I – Grupowa:

Zawodnicy podzieleni zostaną na 4 grupy (A, B, C, D) po 6 zespołów w każdej grupie. Mecze grupowe rozgrywane będą systemem każdy z każdym.

 

Faza II – Finały:

Finał A (2 grupy: A1 i A2) – Zespoły z miejsc 1-2 z grup eliminacyjnych A, B, C, D.

Finał B (2 grupy: B1 i B2) – Zespoły z miejsc 3-4 z grup eliminacyjnych A, B, C, D.

Finał C (2 grupy: C1 i C2) – Zespoły z miejsc 5-6 z grup eliminacyjnych A, B, C, D.

Mecze o rozstrzygające miejsce w Finałach A, B i C turnieju rozegrane zostaną pomiędzy zespołami z grup wewnątrz bezpośrednich Finałów na krzyż.

 

FINAŁ A FINAŁ B FINAŁ C
A1 – 1 A2 – 1 B1 – 1 B2 – 1 C1 – 1 C2 – 1
A1 -2 A2 – 2 B1 -2 B2 – 2 C1 -2 C2 – 2
A1 – 3 A2 – 3 B1 – 3 B2 – 3 C1 – 3 C2 – 3
A1 -4 A2 – 4 B1 -4 B2 – 4 C1 -4 C2 – 4

 

O końcowej kolejności decydują kolejno:

– Większa ilość zdobytych punktów.

– Stosunek zdobytych punktów do straconych.

– Bezpośredni pojedynek.

 

VII. Zgłoszenia:
Zgłoszeń zespołów należy dokonywać poprzez formularz elektroniczny na stronie www.ams.opole.pl/turniej.

 

W przypadku nie otrzymania maila zwrotnego z potwierdzeniem akceptacji zgłoszenia i informacją o konieczności uiszczenia opłaty wpisowej prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z organizatorem.

 

VII.A. Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia muszą zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie do dn. 10 maja 2018 r.

 

VII.B. Wpisowe:

15 zł od zawodnika płatne na konto:

Akademia Młodego Siatkarza Opole

02 1750 0012 0000 0000 3484 4698

Tytułem: „Nazwa zespołu – opłata wpisowa za turniej Mini Volley Cup”

w terminie do dnia 10 maja 2018 r.

Uwaga!

Istnieje możliwość zakupu obiadu w cenie 15 zł/os. (zupa + drugie danie z kompotem). Płatne na konto organizatora razem z opłatą wpisową:

Akademia Młodego Siatkarza Opole

02 1750 0012 0000 0000 3484 4698

Tytułem: „Nazwa zespołu – opłata wpisowa za turniej Mini Volley Cup + obiad”

w terminie do dnia 10 maja 2018 r.

 

VII. Ustalenia organizacyjne:

 

1) Organizator powołał zespół organizacyjny, który w jego imieniu będzie czuwał nad właściwą organizacją oraz przebiegiem zawodów.

2) Organizator zapewnia opiekę medyczną i sędziowską w trakcie zawodów oraz wodę mineralną dla uczestników.

3) Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodników od NW na okres zawodów. Kluby są zobowiązane do ubezpieczenia zawodników we własnym zakresie i na własny koszt.

4) Dla wszystkich zawodników i opiekunów jest przewidziany słodki poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje w cenie wpisowego.

5) Uwaga, Organizator nie zapewnia zespołom piłek rozgrzewkowych. Serdecznie prosimy drużyny o przywiezienie ze sobą piłek we własnym zakresie.

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na całym terenie obiektów sportowych.

7) Za powstałe w szatniach zniszczenia ponosić będą zespoły do nich przydzielone.

8) Podczas zawodów dzieci przebywają pod opieką nauczycieli i trenerów.

9) Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10) Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków

oraz danych w celach informacyjnych i reklamowych.

 

VII.      Nagrody:

 

1) Za zajęcie miejsc 1-3 zespoły otrzymają puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

2) Za zajęcie pozostałych miejsc zespoły otrzymają medale za udział, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

VIII.     Obowiązki uczestników:

 

1) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich punktów regulaminu.

2) Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Minisiatkówki PZPS oraz zasad fair play.

3) Uczestnicy zobowiązani są stosować się do postanowień zawartych w komunikatach organizacyjnych oraz decyzji, które zapadły na odprawie technicznej, a także wszelkich innych postanowień dotyczących min. organizacji zaplecza, szatni, trybun, miejsc wydzielonych, organizacji uroczystości otwarcia i zakończenia zawodów i ogłoszenia wyników.

 

IX. Postanowienia końcowe:

 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy startowej po uzyskaniu potwierdzenia udziału w turnieju i uiszczenia opłaty wpisowej przez 24 zespoły.

2) Po zamknięciu listy startowej przesłany zostanie szczegółowy komunikat organizacyjny.

3) W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi.

4) Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju.

 

X. Kontakt z organizatorem:

Koordynator turnieju: Martyna Radzikowska – tel. 663522726

Adres poczty elektronicznej: biuro@ams.opole.pl