ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPISÓW

Witamy w ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE ZAPISÓW do Akademii Młodego Siatkarza Opole. Drogi rodzicu, nasz system w kilku prostych krokach pozwoli zapisać Twoje dziecko na zajęcia organizowane przez naszą szkółkę.

KROK 1

Pobierz, a następnie dokładnie zapoznaj się z treścią i wypełnij oraz podpisz czytelnie deklarację uczestnictwa swojego dziecka w naszych zajęciach.
Pobierz deklarację uczestnictwa w zajęciach AMS Opole

KROK 2

Pobierz, a następnie dokładnie zapoznaj się z treścią i wypełnij oraz podpisz czytelnie zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w naszych zajęciach.
Pobierz zgodę na uczestnictwo w zajęciach AMS Opole
Wypełnione dokumenty przekaż prowadzącemu na pierwszym treningu.

KROK 3

Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia, pozwoli nam to na oszacowanie liczby zgłoszonych dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. W przypadku poprawnego wypełnienia formularza otrzymasz wiadomość zwrotną na podany przez Ciebie przy zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.


ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZAPISÓW

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Krok ten jest konieczny do weryfikacji liczby uczestników zapisanych do poszczególnych grup wiekowych. Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione.

DANE DZIECKA (ZAWODNIKA)
Proszę podać datę urodzenia w formacie DZIEŃ/MIESIĄC/ROK
Proszę podać adres zamieszkania dziecka (ULICA/NR DOMU/MIESZKANIA/KOD POCZTOWY/MIEJSCOWOŚĆ)
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Proszę podać adres zamieszkania dziecka (ULICA/NR DOMU/MIESZKANIA/KOD POCZTOWY/MIEJSCOWOŚĆ)
OŚWIADCZENIA
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i moim aktualnym statusem prawnym.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych opiekunów oraz dziecka zawartych w deklaracji członkowskiej Akademii Młodego Siatkarza Opole dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz działań statutowych klubu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego syna wykonanych lub filmów zarejestrowanych dla Akademii Młodego Siatkarza Opole w: Internecie, prasie, telewizji, materiałach promocyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach promocyjnych i informacyjnych związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem klubu. (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994; tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 666).
Oświadczam, że zobowiązuje się do płacenia co miesięcznych składek wysokości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia zł 00/100), płatnych na konto klubu do dnia 10 każdego miesiąca.