ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPISÓW

Witamy w ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE ZAPISÓW do Akademii Młodego Siatkarza Opole. Drogi rodzicu, nasz system w kilku prostych krokach pozwoli zapisać Twoje dziecko na zajęcia organizowane przez naszą szkółkę.

KROK 1

Pobierz, a następnie dokładnie zapoznaj się z treścią i wypełnij oraz podpisz czytelnie deklarację uczestnictwa swojego dziecka w naszych zajęciach.
Pobierz deklarację uczestnictwa w zajęciach AMS Opole

KROK 2

Pobierz, a następnie dokładnie zapoznaj się z treścią i wypełnij oraz podpisz czytelnie zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w naszych zajęciach.
Pobierz zgodę na uczestnictwo w zajęciach AMS Opole
Wypełnione dokumenty przekaż prowadzącemu na pierwszym treningu.

KROK 3

Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia, pozwoli nam to na oszacowanie liczby zgłoszonych dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. W przypadku poprawnego wypełnienia formularza otrzymasz wiadomość zwrotną na podany przez Ciebie przy zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.


ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZAPISÓW

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Krok ten jest konieczny do weryfikacji liczby uczestników zapisanych do poszczególnych grup wiekowych. Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione.

DANE DZIECKA (ZAWODNIKA)
Proszę podać datę urodzenia w formacie DZIEŃ/MIESIĄC/ROK
Proszę podać adres zamieszkania dziecka (ULICA/NR DOMU/MIESZKANIA/KOD POCZTOWY/MIEJSCOWOŚĆ)
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Proszę podać adres zamieszkania dziecka (ULICA/NR DOMU/MIESZKANIA/KOD POCZTOWY/MIEJSCOWOŚĆ)
OŚWIADCZENIA
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i moim aktualnym statusem prawnym.
Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016L119/38 dziennik urzędowy Unii Europejskiej pl):

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgodzie;
2) Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na liście osób biorących udział w zajęciach//sekcjach*.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem danych osobowych zawartych w zgodzie jest prezes Akademii Młodego Siatkarza w Opolu, z siedzibą w Opolu przy ul. Cmentarnej 7;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Akademii Młodego Siatkarza w Opolu możliwy jest pod numerem telefonu 663 522 726 lub adresem email: biuro@ams.opole.pl;
3) dane osobowe zawarte w zgodzie będą przetwarzane na podstawie art. 6ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych, w celu realizacji zadań określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe(Dz.U.2017poz.59), tj. zajęcia prowadzone w Akademii Młodego Siatkarza Opole;
4) dane osobowe zawarte w zgodzie przechowywane będą przez okresy zakreślone w jednolitym rzeczowym wykazie akt;
5) rodzicom uczestników niepełnoletnich i uczestnikom pełnoletnim przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania ,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6) rodzicom uczestników niepełnoletnich i uczestnikom pełnoletnim przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. prezesa urzędu ochrony danych;
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2017poz.59).
Zgodnie z ustawą z dnia 4lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017poz.880).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego syna wykonanych lub filmów zarejestrowanych dla Akademii Młodego Siatkarza Opole w: Internecie, prasie, telewizji, materiałach promocyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach promocyjnych i informacyjnych związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem klubu. (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994; tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 666).
Oświadczam, że zobowiązuje się do płacenia co miesięcznych składek wysokości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia zł 00/100), płatnych na konto klubu do dnia 10 każdego miesiąca.